اطلاعات، خبرها و مشخصات مناقصه‌ها/مزایده‌ها


Total 1 result.
نوع مناقصه/مزایدهعنوان مناقصه/مزایدهمبلغ برآورد (ریال)تاریخ انتشارمهلت ارسالمشاهده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک‌مرحله‌ای تکمیل کانون فرهنگی نشتارود تنکابن42,051,202,1741402/12/051402/12/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک‌مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس ساری43,412,320,4651402/12/031402/12/19مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس شهرستان میاندرود و نکا31,985,494,5481402/12/031402/12/19مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید لپ تاپ، رایانه و دستگاه‌های جانبی35,000,000,0001402/12/021402/12/22مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل دبستان شهید رجایی مرادکلاری کلارآباد عباس آباد23,621,275,1021402/11/301402/12/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل محوطه مدرسه 12 کلاسه نوشیروانی بابل30,997,352,3901402/11/301402/12/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس مناطق جویبار و سیمرغ28,419,545,9431402/11/171402/12/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس مناطق آمل، لاریجان و بلده26,634,651,1071402/11/171402/12/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس مناطق بابل، فریدونکنار، بابلسر، بهنمیر و بندپی29,731,347,7031402/11/171402/12/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس قائمشهر و سوادکوه شمالی21,217,208,8111402/11/171402/12/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایخرید تجهزات کلاسی و اداری60,000.000.0001402/11/121402/12/08مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه سبز قاسمی شانی بندپی غربی بابل116,292,542,9291402/11/101402/11/28مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای احداث مدرسه فریم دودانگه ساری23,215,951,0781402/11/021402/11/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای محوطه کانون فرهنگی بابلسر (فاز اول)61,051,012,5261402/10/091402/10/27مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه مسکن مهر پیلم کتی بهشهر76,737,778,7891402/09/251402/10/13مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه قلی تبار بابل23,287,165,7321402/09/181402/10/04مشاهده جزییات
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (فشرده)خرید تجهیزات کارگاهی طراحی و دوخت12,000,000,0001402/08/301402/09/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (فشرده)خرید لپ‌تاپ، رایانه و دستگاه‌های جانبی14,000,000,0001402/08/301402/09/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه یوسف رضا قراخیل قائمشهر41,321,934,3701402/06/021402/06/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله‌ایتکمیل دبستان 6 کلاسه مرزون آباد بابل30,686,022,7281402/05/091402/05/28مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله‌ایمقاوم سازی و تکمیل مدرسه طوقدار رودپی شمالی ساری51,734,730,9951402/04/141402/04/31مشاهده جزییات
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله‌ایتکمیل مدرسه 6 کلاسه کردمحله بندپی شرقی بابل36,427,317,9521402/03/291402/04/14مشاهده جزییات
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله‌ای تکمیل سالن ورزشی زغال چال ساری48,535,112,1791402/03/101402/03/28مشاهده جزییات
مناقصه عمومی یک مرحله‌ای فشردهخريد تجهيزات کلاسی و اداری85,000,000,0001402/03/071402/03/25مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه بخشی ملاکلا سیمرغ18,592,284,4191402/03/041402/03/21مشاهده جزییات
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی (فشرده) يک مرحله‌ایتکمیل هنرستان مائده سیمرغ16,165,898,1161402/03/031402/03/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله‌ایاجرای مقاوم‌سازی مدرسه ورازان بلده نور41,391,647,8271402/03/031402/03/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه 6 کلاسه آزادمون محمودآباد59,989,228,4631402/02/271402/03/09مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه قائمی ساری19,011,770,0531402/02/261402/03/09مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس جویبار19,194,971,7691401/11/191401/12/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای فشرده خرید دستگاه فتوکپی35,200,000,0001401/11/111401/11/25مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل سالن ورزشی مطهری نکا12,603,050,2431401/11/111401/11/25مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه 9 کلاسه شهید حسین هاشم‌‌زاده رزکه آمل79,910,035,0481401/10/211401/11/05مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق رامسر، تنکابن و عباس‌آباد17,760,678,3251401/08/211401/09/06مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق چالوس و نوشهر14,327,133,1411401/08/211401/09/06مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق نور و چمستان8,218,902,0481401/08/211401/09/06مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق آمل، بلده و لاریجان14,229,640,6601401/08/171401/09/01مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق بابل، بندپی شرقی و بندپی غربی18,549,858,0041401/08/171401/09/01مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق بابلسر، محمودآباد، بهنمیر و فریدونکنار14,096,696,3681401/08/171401/09/01مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایاحداث مدرسه شهید کریمی ترکام چهاردانگه ساری21,911,824,2521401/08/111401/08/17مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس مناطق شهرستان ساری (ناحیه 1، ناحیه 2، دودانگه و چهاردانگه)17,649,017,5431401/08/071401/08/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس شهرستان‌های نکا، میاندرود، بهشهر و گلوگاه14,365,256,2611401/08/071401/08/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایمحوطه‌سازی مدارس شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ16,734,465,3651401/08/071401/08/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات سیستم تهویه مطبوع VRF75,000,000,0001401/08/011401/08/19مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل کانون فرهنگی آفرینش بابل26,975,738,2221401/06/071401/06/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل نمازخانه عباس‌ اعلاء نور11,879,062,5431401/05/151401/05/29مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل کانون فرهنگی آفرینش بابل26,085,472,0191401/05/121401/05/26مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل خوابگاه و اردوگاه شبانه‌روزی رامسر272,748,576,6621401/05/081401/05/22مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه خرماکلا قائم شهر60,404,978,3551401/04/201401/05/05مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه شجره طیبه (دبستان و آمفی‌تئاتر) ساری70,535,802,3201401/04/141401/04/28مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه شجره طیبه (دبیرستان و سالن ورزشی) ساری41,889,033,4831401/04/141401/04/28مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل کانون فرهنگی آفرینش بابل26,085,472,0191401/04/061401/04/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاحداث مدرسه آزادمون محمودآباد11,886,305,2441401/04/041401/04/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی40,000,000,0001401/03/241401/04/09مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مجتمع شبانه‌روزی رامسر41,132,928,2091401/03/171401/03/31مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل دبستان 12 کلاسه نوشیروانی بابل79,860,009,2371401/03/171401/03/31مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه آبگرم لاریجان آمل9,894,254,4331401/03/171401/03/31مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه 12 کلاسه دخترانه الزهرا زیرآب سوادکوه51,392,160,8921401/03/171401/03/31مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید رادیاتور آلومنیومی90,000,000,0001401/03/091401/03/26مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس بابل34,321,900,4421401/03/061401/03/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس محمودآباد31,139,783,2601401/03/061401/03/21مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس قائم‌شهر44,507,286,5801401/03/041401/03/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس نوشهر، چالوس و کجور39,516,229,8941401/03/041401/03/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس آمل33,792,610,2901401/03/041401/03/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس رامسر و تنکابن27,151,607,5061401/03/041401/03/18مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید فرش سجاده‌ای30,000,000,0001401/03/031401/03/19مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی40,000,000,0001401/03/031401/03/19مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس گلوگاه، میاندرود و نکا16,507,027,2491401/03/021401/03/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه بنیاد برکت نیرنگ نوشهر15,437,703,7081401/03/021401/03/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل دبستان 7 کلاسه بیل پی گتاب بابل37,655,213,6001401/03/021401/03/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاحداث دبستان 6 کلاسه پیلم کتی مسکن مهر بهشهر20,013,957,0471401/02/301401/03/03مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل دبستان 12 کلاسه نوشیروانی بابل84,220,563,1681401/02/301401/03/03مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس سوادکوه شمالی و جویبار20,511,393,3641401/02/301401/03/03مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید لپ تاپ، رایانه و دستگاه‌های جانبی125,000,000,0001401/02/281401/03/16مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل سالن ورزشی واسو جویبار25,687,845,0071401/02/251401/03/10مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه حریری رامسر20,877,498,7541401/02/251401/03/10مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس ساری30,121,744,8941401/02/251401/03/10مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایتکمیل دبستان شاقوزکتی تنکابن53,499,288,1881401/02/251401/03/10مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات هنرستانی گروه کشاورزی10,000,000,0001401/02/201401/03/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخریدکولر اسپلیت سرمایشی و گرمایشی55,000,000,0001401/02/191401/03/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ایخرید تجهیزات کلاسی و اداری120,000,000,0001401/02/191401/03/07مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل دبستان دکتر شریعتی آهودشت چمستان نور61,014,600,0131401/02/061401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مرکز آموزشی بهنمیر48,959,133,8161401/02/061401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل سالن ورزشی اهلم محمودآباد18,739,504,3481401/02/061401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل مدرسه بنیاد برکت نیرنگ نوشهر15,437,703,7081401/02/061401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله‌ایتکمیل دبستان 7 کلاسه بیل پی گتاب بابل37,655,213,6001401/02/061401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات سیستم تهویه مطبوع VRF80,000,000,0001401/02/041401/02/24مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها گروه کارگاهی تاسیسات11,000,000,0001401/01/291401/02/20مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار46,000,000,0001401/01/241401/02/15مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو40,000,000,0001401/01/241401/02/15مشاهده جزییات
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ایخرید نمایشگر تعاملی17,500,000,0001401/01/221401/02/15مشاهده جزییات