گزارشات و مطالب واحد: پژوهش


پروپوزال پژوهش


پژوهشگران ارجمند جهت ارائه پروزال های پژوهشی نسبت به تکمیل فرمت پروپوزال وبارگزاری آن در سامانه ی تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir از مسیر خرید جزئی و متوسط  اقدام نمایند.فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان موضوعات تحقیقاتی
فایل‌های ضمیمه شده: