گزارشات و مطالب واحد: قراردادها


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکمیل مدرسه آهودشت چمستان نور و تکمیل مرکز آموزشی بهنمیر و تکمیل سالن ورزشی اهلم محمودآباد و تکمیل مدرسه بنیاد برکت نیرنگ نوشهر و تکمیل دبستان هفت کلاسه بیل پی گتاب بابل


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکميل مدرسه آهودشت چمستان نور و تکميل مركز آموزشی بهنمير و تکميل سالن ورزشی اهلم محمودآباد و تکميل مدرسه بنياد بركت نيرنگ نوشهر و تکميل دبستان هفت كلاسه بيل پی گتاب بابلفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه اسی کلا بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش كلاسه اسی كلا بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه اسی کلا بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث مدرسه شش كلاسه اسی كلا بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مدرسه سبز شش کلاسه مرحوم قاسمی شانی بندپی غربی بابل و تکمیل مرکز آموزشی زهرا علامه تنکاین


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مدرسه سبز شش كلاسه مرحوم قاسمی شانی بندپی غربی بابل و تکميل مركز آموزشي زهرا علامه تنکابنفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکمیل مدرسه ونوش نوشهر و تکمیل مدرسه باغبان محله جویبار و تکمیل دبستان دوازده کلاسه های شهر بابلسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکميل مدرسه ونوش نوشهر و تکميل مدرسه باغبان محله جويبار و تکميل دبستان دوازده كلاسه هادی شهر بابلسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکمیل مدرسه ونوش نوشهر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای تکميل مدرسه ونوش نوشهرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث دبیرستان متوسطه دوم مولوی نکا و احداث دبستان شش کلاسه با نسازهای ویژه رامسر


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای احداث دبيرستان متوسطه دوم مولوی نکا و احداث دبستان شش كلاسه با نيازهای ويژه رامسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مقاوم سازی مدرسه آزرده پاشاکلا ساری


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يک مرحله ای مقاوم سازی مدرسه آزرده پاشاكلا ساریفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کیفی فشرده یک مرحله ای احداث دبیرستان دوازده کلاسه فاطمه سعیدی رامسر و احداث مدرسه شش کلاسه ملا اسماعیل پوررجب رامسر


فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابی كيفی فشرده يك مرحله ای احداث دبيرستان 12 كلاسه فاطمه سعيدی رامسر و احداث مدرسه 6 كلاسه ملا اسماعيل پوررجب رامسرفایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه 98/03/05
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه98/02/25
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه1398/02/18
فایل‌های ضمیمه شده:

انتقال اطلاعات به سال مالی ۹۷انتقال اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های سیستم مدیریت پروژه به سال ۹۷


به اطلاع همکاران محترم واحدهای اعتبارات، فنی، نظارت ، ذیحسابی و رسیدگی پیمان و کلیه پیمانکاران می‌رساند که اطلاعات تمام طرح‌ها و پروژه‌ها در سیستم مدیریت پروژه‌ها، به سال مالی ۱۳۹۷ انتقال داده شد.


2018-10-06_10-38-39.png