فرم نظرسنجی از دانش‌آموزان و اولياء مدارس

مخاطب محترم، پرسشنامه حاضر جهت اطلاع از ميزان رضايت مندی شما بعنوان مشتری نهايی فضاهای آموزشی ساخته شده توسط اداره كل نوسازی مدارس مازندران تهيه و توزيع گرديده، خواهشمند است با تكميل دقيق اين پرسشنامه ما را در هرچه بهتر انجام دادن مسئوليت خود ياری رسانيد.

ميزان رضايتمندي شما از موارد زير در اين اداره كل چگونه است؟

خیلی خوبخوببدخیلی بد
جايگاه نصب در و پنجره كلاس را چگونه ارزيابی می كنيد؟
نور و روشنايی كلاس را چگونه ارزيابی می كنيد؟
ارتفاع ميز و صندلی را چگونه ارزيابی می كنيد؟
نحوه ساخت ميز و صندلی با توجه به ارگونوميك بودن(مطابق با تنظيم بدن)را چگونه ارزيابی می كنيد؟
جايگاه انتخاب‌شده كتابخانه را چگونه ارزيابی می كنيد؟
قفسه‌های كتابخانه را از لحاظ ارتفاع چگونه ارزيابی می كنيد؟
جايگاه نصب در و پنجره كه مزاحم مطالعه دانش‌آموزان نشود را چگونه ارزيابی می كنيد؟
تجهيزات آزمايشگاهی را از لحاظ استاندارد بودن چگونه ارزيابی می كنيد؟
ايمنی آزمايشگاه را چگونه ارزيابی می كنيد؟
نور آزمايشگاه را چگونه ارزيابی می كنيد؟
تعداد سرويس‌های بهداشتی را نسبت به تعداد دانش‌آموزان چگونه ارزيابی می كنيد؟
در و پنجره سرويس‌های بهداشتی را از لحاظ شيشه مناسب و داشتن توری چگونه ارزيابی می كنيد؟
محيط نمازخانه از لحاظ وسايل گرمايش و سرمايش چگونه ارزيابی می كنيد؟
مكان انتخاب‌شده براي ورزش ازين نظر كه مزاحم كلاس‌ها نباشد را چگونه ارزيابی می كنيد؟
تعداد وسايل ورزشی را از لحاظ استاندارد بودن چگونه ارزيابی می كنيد؟
كمك‌های اوليه مدرسه را چگونه ارزيابی می كنيد؟
محيط مدرسه را از لحاظ پاكيزگی چگونه ارزيابی می كنيد؟
نحوه ساخت پله‌های مدرسه از لحاظ ايمن بودن را چگونه ارزيابی می كنيد؟
حياط مدرسه از لحاظ وجود فضای سبز چگونه ارزيابی می كنيد؟
بوفه مدرسه از لحاظ وجود مكانی برای استراحت را چگونه ارزيابی می كنيد؟

اگر مایل باشید میتوانید مشخصات خود رادر قسمت زير تکمیل نمایید: