فرم نظرسنجی از مسئولين آموزش و پرورش

مخاطب محترم، پرسشنامه حاضر جهت اطلاع از ميزان رضايت مندی شما بعنوان مشتری نهايی فضاهای آموزشی ساخته شده توسط اداره كل نوسازی مدارس مازندران تهيه و توزيع گرديده، خواهشمند است با تكميل دقيق اين پرسشنامه ما را در هرچه بهتر انجام دادن مسئوليت خود ياری رسانيد.

عملكرد اين اداره‌كل را در موارد مطرح شده زير چگونه ارزيابی می كنيد؟

خیلی خوبخوببدخیلی بد
برنامه زمانی ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی
ميزان پيشرفت فيزيكی فضاهای آموزشی و پرورشی
نحوه برخورد، ارتباط و پاسخگويی كاركنان اداره كل با شما
پايبندی و اجرای تعهدات اين اداره كل مطابق قراردادهای في مابين
كيفيت فضاهای ساخته شده توسط اين اداره كل
تناسب و كيفيت تجهيزات خريداری شده براي فضاهای آموزشی و پرورشی
به روز بودن فضاهای ساخته شده توسط اين اداره كل از نظر معماری و مصالح استفاده شده
اطلاع رساني مناسب در خصوص خدمات اين اداره كل

اگر مایل باشید میتوانید مشخصات خود رادر قسمت زير تکمیل نمایید: