اداره كل نوسازي مدارس مازندران

عملکرد و آمار اداره کل نوسازی مدارس مازندران


آمار، عملکرد و شفافیت اداره کل نوسازی مدارس مازندران


آمار و اطلاعات امور و خدمات اداره‌کل در سال ۱۴۰۱

عملکرد اداره‌کل در دولت سیزدهم

آمار کل جشنواره های خیرین مدرسه ساز تاکنون

اطلاعات آماری واحدهای دانش آموزی

آمار دانش آموزان مناطق مازندران

پروژه‌های تحویلی سال ۱۴۰۱

آمار مدارس دولتی و غیردولتی به تفکیک پایه تحصیلی به منظور بهره‌برداری در کسب‌و‌کارها

اطلاعات قراردادهای سال ۱۴۰۱

اطلاعات مالی مربوط به سال مالی گذشتهنتایج و گزارش اداره کل نوسازی مدارس مازندران


نتایج نظرسنجی خدمت ساماندهی و برنامه‌ریزی، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت اجرای طرح‌های عمرانی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت ارایه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت راهبری و جلب مشارکت‌های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج نظرسنجی خدمت پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی

نتایج نظرسنجی خدمت صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

نتایج انتقادات و پیشنهادات

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲