اداره كل نوسازي مدارس مازندران

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای سایت


دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای سایت

تارنمای اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران ﻳﻚ ﭘﻮرﺗﺎل اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اعلام‌نظر در خصوص نشر اخبار مرتبط با موضوع ساخت و تکمیل یا بازسازی مدارس سطح استان، استحکام ساختمان‌های مدارس غیرانتفاعی، تجهيز مدارس، ساماندهي و برنامه‌‌ريزي توسعه فضاهای مدارس، صدور شناسنامه فني مدارس، طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش، ارائه استانداردهاي فضا و تجهيزات مدارس، اجرای طرح‌ها عمرانی ساختمان‌های دولتی و مدارس، راهبری و جلب مشاركت¬هاي مردمي در احداث مدارس و ... اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺎزﻫﺎى روزاﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺎزه ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﮔﺮدد. ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ معاونت‌های اداره‌کل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﭘﻮرﺗﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وﻳﺮاﻳﺶ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واحد رایانه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. واحد رایانه به عنوان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﻮرﺗﺎل، ﺣﺴﺐ وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﭘﻮرﺗﺎل اﻗﺪام و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت تمامی معاونت‌ها را از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻮدن رﺻﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• اﺧﺒﺎر و روﻳﺪادﻫﺎ

• اﻃﻼﻋﻴﻪ‌ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ، دستورالعمل‌ها، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و فرم‌های اداری

• گزارشات مربوط به احداث، تجهیز یا نوسازی و همچنین جذب مشارکت خیری

• ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت الکترونیکی

• اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ

• اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ معاونت‌ها و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ

• ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮى

• اخبار ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﻳﺪات

• ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ مناسبت‌های ﻣﻠﻲ و مذهبی

• اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اداره‌کل

• ﻣﻮارد ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد: اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى SEO و ﻧﻜﺎت ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺟﺴﺘﺠﻮ Google، Yahoo، Alexa و ... ﮔﺮدآورى ﺷﺪه اﺳﺖ.


عنوان (Title):

يك عنوان توصيفي شامل ۵ تا ۸ كلمه كه كلمات كليدي اصلي سايت شما را شامل باشند، انتخاب كنيد. عنوان، اولين چيزي است كه مردم با آن در موتورهاي جستجو مواجه مي شوند. توجه كنيد كه وجود كلمات فارسي با استاندارد يونيكد توسط موتور جستجوي گوگل شناسایي مي شود. مهمترين كلمات كليدي سايت خود را در ابتداي عنوان سايت خود قرار دهيد. نكاتي كه هنگام درج عنوان بايد مد نظر بگيريد :

* شامل كلمات كليدي محتوي و عكس‌هاي آن صفحه باشد .

* از كاما استفاده نكنيد .

* از نظر گرامري جمله‌بندي آن درست باشد، فقط تركيب كلمات نباشد .

* از كلماتي كه توسط موتورها منع مي شود استفاده نكنيد .

* تگ ALT در هنگام درج عكس: هنگام درج عكس و لينك حتما كادر مربوط به عنوان (title) را درج نماييد. اين خصوصيت اجازه مي‌دهد يك متن جايگزين مطابتان شود تا اگر به هر دليلي تصويرتان نمايش داده نشد متني كه در تگ alt گذاشته ايد نمايش داده شود .


توضيحات (Description):

اين توضيحات بين 30 تا 55 كلمه را شامل مي شوند كه در موتورهاي جستجو اگر دقت كرده باشيد در زير URL نمايش داده مي شود پس سعي كنيد توضيحاتي را بنويسيد كه نشان دهنده محتواي سايت شما باشد .


ارتباط متقابل:

* موتورهاي جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط‌ها به سايت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سايت شما اثر مي دهند .

* يك صفحه لينك‌هاي مفيد بسازيد و به سايت‌هاي مشابه، سايت خود ارتباط دهيد، مخصوصا سايتهایي كه در موتورهاي جستجو رتبه خوبي دارند .

* از سايت‌هاي ديگر بخواهيد كه به سايت شما ارتباط دهند .


درج كلمات كليدي سايت (key words):

موتورهاي جستجو براي اين بخش ارزش زيادي قائل هستند و در رتبه بندي سايت شما تاثير دارد. كلمات كليدي را با كاما از يكديگر جدا كنيد. با اين روش در حداقل جا، امكان تركيبات متنوعي از كلمات كليدي سايت شما گنجانده خواهد شد .

* نسبت كلمات كليدي به ساير كلمات در يك صفحه را چگالي يا تراكم كلمات كليدي مي نامند. مثلا اگر شما 330 كلمه در يك صفحه داريد و چهار عدد از آن‌ها جزو كلمات كليدي سايت شما هستند، چگالي كلمات كليدي آن صفحه ۴% است. سعي كنيد كه چگالي حدودی تا ۵۳ درصد براي كلمات كليدي مهم سايت خود را تنظيم كنيد .

* كلمات كليدي خود را تركيبي انتخاب نماييد .

* كلماتي كه حدس مي زنيد توسط موتورهاي جستجو بيشتر سرچ مي شوند را بنويسيد.

* حتما كلمات كليدي را با كاراكتر، از هم جدا نماييد .

* كلمات كليدي از متن همان صفحه انتخاب شود .

* عنوان صفحه خود را حتما در كلمات كليدي بنويسيد .


نكات درج پا صفحه:

* حتما پا صفحه سايتتان را تغيير دهيد. فرمت را سعي كنيد حتما مانند پايين بنويسيد .

* مثال آدرس: ساری، آدرس حوزه

* تلفن: به همراه كد وارد شود

* تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران مي باشد و هر گونه كپي از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلا مانع است .


ارتباط بين صفحات:

* در صفحات محتوايي خود آنگونه كار كنيد كه كسي كه به هر طريق وارد آن صفحه مي شود نتواند خارج شود (مدت زمان حضور افراد را در سايت خود بالا ببريد (.

* از لينك هاي داخل صفحه اي آنگونه استفاده كنيد كه بازديد كننده سايت از دكمه هاي Back و Forward نرم افزار استفاده نكند .


نكات تبديل فايل به PDF:

يكي از راه‌هاي افزايش بازيابي اطلاعات مندرج در وب سايت توسط موتورهاي كاوش، غني كردن فايل‌هاي محتوا مي باشد. محتواهاي PDF كه از فرمت هاي ديگر استخراج می‌گردد، بهتر است شرايط ذيل را دارا باشد :

* قبل از تبديل فايل word به PDF از استاندارد بودن فونت‌هاي بكار رفته در فايل word اطمينان حاصل فرماييد .

* از نرم افزارهاي استاندارد براي تبديل فايل ها به PDF استفاده شود كه قابليت پشتيباني از فونت‌هاي فارسي را داشته باشند .

* متن فايل‌هاي PDF با استفاده از ابزارهاي جستجوي درون متني نرم افزار Acrobat قابل جستجو باشد .


حجم فايل ها:

فايل هايي كه در سايت بارگذاري مي شوند به صورت فشرده و حجمي كمتر از 30 مگابايت داشته باشند. از تگ هاي حتما استفاده نماييد. تگ h اين امكان رو به موتورهاي جستجو مي دهد كه بهتر محتواي سايت شما رو درك كنند. براي اعمال اين خصوصيت متن صفحه خود را به ترتيب اهميت از heading هاي CMS انتخاب نماييد .

* از تگ بيش از ۵ بار در يك صفحه استفاده نكنيد و فقط براي تيترهاي مهم استفاده شود .

* كل متن صفحه را در اين تگ ها قرار ندهيد، فقط براي تيترها و مطالب مهم استفاده كنيد .


صفحه ارتباط با ما (تماس با ما):

برخي موتورهاي جستجو، مخصوصا Google اگر آدرس پستي شما در سايت نباشد، سايت شما را ليست نمي كنند. حتما آدرس پستي را در سايت قرار دهيد، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستي كافي نيست. تلفن‌هاي تماس و آدرس حوزه خود را درج نماييد. همچنين براي قراردادن اطلاعات افراد هر واحد از الگوي زير استفاده شود .

نام و نام خانوادگی سمت تلفن فاکس پست الکترونیک
اکبر اکبری کارشناس ۰۱۱-۳۳۲۲۱۱۰۰ ۰۱۱-۹۹۸۸۷۷۶۶ test@nosazimaz.ir


زبان:

زبان اصلي كليه درگاه ها زبان فارسي است. صفحه خانگي و صفحه ورودي اصلي، بايد به زبان فارسي بارگذاري شود. در پرتال‌هايي كه بصورت چند زبانه مي باشند بايد امكان تغيير زبان براي كاربران در تمامي صفحات فراهم شود .


قالب كلي نگارش متن:

عنوان اصلی SAHEL-Light 14B
عنوان فرعی SAHEL-Light 12B
رنگ مطالب سفید
متن پاراگراف‌ها SAHEL-Light 12
مطالب لیستی لیست‌های شماره‌دار و بدون شماره
ترازبندی متن Justify, Direction: RTL
متون انگلیسی Time New Roman 14

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲