شماره تلفن‌های داخلی اداره کل و دفاتر تابعه

جستجوی فرد موردنظر:   

طبقه همکف:      


طـبـقـه اول:      


طـبـقـه دوم:      


شماره تلفن پرسنل دفتر فنی:

Displaying 1-8 of 1 result.
عکس پرسنلینامنام خانوادگیپست اداریمحل کارتلفن داخلیتماسایمیلویرایش
   
 مهدیاصغری امیریمسئول واحد دفترفنیدفتر فنی119m.asghari@nosazimaz.ir
 رضابرزگر کارشناس دفتر فنیدفتر فنی169r.barzegar@nosazimaz.ir
 سیدعلیخاکزادیانکارشناس دفتر فنیدفتر فنی169khakzadian@nosazimaz.ir
 محمدمدانلوکارشناس فنی تاسیساتدفتر فنی169modanlou@nosazimaz.ir
 شمس‌الهدیحنیفه‌زادهکارشناس دفترفنیدفتر فنی170hanifehzadeh@nosazimaz.ir
 فاختهکلانتریکارشناس دفترفنیدفتر فنی170f.kalantari@nosazimaz.ir