گزارشات و مطالب واحد:


کریم خان زند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

 درگذشت وكيل الرعايا «كريم خان زند» موسس و فرمانرواي سلسله زنديه(1193ق)500x523_1531031809009313.jpg