گزارشات و مطالب واحد:


استعمار آمریکا


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


4bk62d33b62e488rsa_800C450.jpg


آغاز تهاجم نظامي امريكا به مردم مظلوم و بي پناه افغانستان به بهانه واهي مبارزه با تروريسم(2001)